هادی نوروزی ؛ اطلاعیه پدر هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس - خوب خوان