پسر هادی نوروزی : "بابا امشب هر کسى بابا داشت اون بالا بود، به مردم دروغ نگویید" - خوب خوان