هانی نوروزی ؛ پرسپولیسی ها هادی را یادشان رفت؛ هانی نوروزی گریه کنان استادیوم را ترک کرد - خوب خوان