بلیت‌فروشی بازی روز سه شنبه تیم ملی فقط از طریق سامانه انجام خواهد شد - خوب خوان