فیلم ؛ واکنش های دیدنی رادوشویچ گلر کروات پرسپولیس تهران ؛ پارس فوتبال - خوب خوان