سام شعبان ؛ دورگه جدیدِ کی‌روش ؛ صید جدید و بزرگ کی روش ؛ یک دورگه دیگر - خوب خوان