هانی نوروزی در کنار هانا نوروزی فرزندان کاپیتان فقید پرسپولیس - خوب خوان