یزدی: پدیده به پرسپولیس باخت، اما بهتر بازی کرد - خوب خوان