بازگشت اسماعیلی به ورزشگاه محبوب با شماره جدید - خوب خوان