مهاجم عراقی مورد نظر استقلال به تهران رسید - خوب خوان