درودگر در فدراسیون پیگیر بخشش محرومیت تراکتور - خوب خوان