روسیه 2(3)- کرواسی 2(4)؛ کروات‌ها متخصص پنالتی - خوب خوان