پاسخ عبادی پور به منتقدان تیم ملی والیبال - خوب خوان