لوپتگی امروز در برنابئو معارفه خواهد شد - خوب خوان