کی روش: یک حیوان درنده عاشق پیروزی در وجودم دارم - خوب خوان