ترکیب مشابه ازبک ها مقابل ایران و اروگوئه - خوب خوان