حمایت تمام قد ونگر از آرتتا برای هدایت آرسنال - خوب خوان