برابری سیمئونه با اسطوره فقید فوتبال اسپانیا - خوب خوان