جهانبخش: هروقت شرایطش را دارا باشم در خدمت تیم‌ملی هستم - خوب خوان