دیدار پوریا با رئیس کنفدراسیون بدمینتون آسیا - خوب خوان