نخستین تمرین تیم ملی والیبال در کرالیفو برگزار شد - خوب خوان