احتمال پیوستن گریزمان به بارسلونا کمتر شد - خوب خوان