یوفا برنامه ای برای جریمه کردن رم ندارد - خوب خوان