چرا جهانبخش برای انتخاب تیم جدید عجله نمی‌کند؟ - خوب خوان