فیرمینو: بازی کردن برابر رئال مادرید دشوار است - خوب خوان