نام بازیکنان‌نهایی تیم‌ملی از قوطی بیرون‌آمد؟ - خوب خوان