درخشش و هت‌تریک سارا شیربیگی مقابل ژاپن - خوب خوان