تاکید ونگر بر فروشی نبودن سانچس و اوزیل - خوب خوان