آلبوم «دوران عشق» به خوانندگی سالارعقيلی منتشر شد - خوب خوان