با اجرای 23 و 24 شهریور فرزاد فرزین و با ظرفیت دو هزار نفر - خوب خوان