عصبانیت مجری رادیو واقعی بود یا ساختگی؟ - خوب خوان