اجرای عمومی نمایش «مورچه‌ای که راه خانه‌اش را گم کرده بود» - خوب خوان