سانحه تصادف، استندآپ کمدین «خندوانه» را راهی بیمارستان کرد - خوب خوان