ابراهیمی و نوحیان بازیگران «بچه مهندس» شدند - خوب خوان