برنامه سومین روز بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی اعلام شد - خوب خوان