مروری بر سخنرانی وی. اس. نایپول هنگام دریافت نوبل ادبیات 2001 - خوب خوان