دبیر و اعضای کمیته راهبردی آزمون‌های مهارتی منصوب شدند - خوب خوان