نشست «امام خمینی و چالش حقیقت و مصلحت» برگزار می‌شود - خوب خوان