شاعران اصلی‌ سبک هندی هنوز مخاطب دارند ولی تقلیدی‌ها نه! - خوب خوان