دیدار صمیمانه رئیس نمایشگاه کتاب تهران با خبرنگاران_87 - خوب خوان