چاپ هشتم «خاما»ی علیخانی در نمایشگاه عرضه نشد - خوب خوان