عصرانه نویسندگان مشهدی در شب نیمه شعبان - خوب خوان