در حکمی از سوی صالحی؛ دبیرکل هیات امنای کتابخانه‌های عمومی کشور منصوب شد - خوب خوان