همه از تخصیص باغ کتاب به کتاب‌فروشی خبر داشتند - خوب خوان