تازه به دوران رسیده‌ها چگونه رفتار می‌کنند؟! - خوب خوان