اندیشه ایران باستان محصول ادیان و اسطوره‌هاست - خوب خوان