بازرسی بهاری از داروخانه های تهران/191میلیارد ریال داروی مکشوفه - خوب خوان