حضور کاروان رضوی در کشور سوژه‌های ناب سینمایی دارد - خوب خوان