گزارش مالی شرکت کونامی منتشر شد | کاهش سود 13 درصدی - خوب خوان