اد بون به نسخه‌ی بعدی Mortal Kombat اشاره می‌کند - خوب خوان